Aydınlatma Metni

1. Veri Sorumlusu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Yeniköy Mahallesi Yalı Caddesi Karamehmetoğlu İşhanı No: 23/205 Merkez/Rize adresinde bulunan Cevahir Hazır Beton Mıcır San. ve Tic. Ltd. Şti. (Cevahir Beton veya Şirket) tarafından aşağıda açıklanankapsamda işlenebilecektir.

 1. Veri Konusu Kişi Grupları ve İşlenen Veri Kategorileri

 Tedarikçi/İş Ortağı/ Yetkilisi veya Çalışanları

Kimlik                          : TCKN, Ad soyadı, Doğum yeri ve tarihi

İletişim                         :

Telefon numarası, Adres, E-posta, İş yeri adresi

Mekân Güvenliği         : Güvenlik kamerası kayıtları

Hukuki İşlem               : İhtilaf halinde dava dosyası bilgileri

Finans                         :

Banka hesap Bilgileri, Vergi dairesi ve numarası

 

Ürün ve Hizmet Alan/Yetkilisi veya Çalışanları

Kimlik                          :

TCKN, Ad soyadı, Doğum yeri ve tarihi

İletişim                         :

Telefon numarası, Adres, E-posta, İş yeri adresi

Özlük                           :

İş Kanunu gereği alt yüklenici firmanın ilgili çalışanlarının özlük ve isg

belgeleri

Mekân Güvenliği         : Güvenlik kamerası kayıtları

Hukuki İşlem               : İhtilaf halinde dava dosyası bilgileri,

 

Web Sitesi Ziyaretçisi

İşlem güvenliği            : IP adresi bilgileri, Log ve çerez kayıtları vb.

 

Tüm Kişi Grupları

Mekân güvenliği          : Güvenlik kamerası kayıtları

 

1.       Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

 

Toplanan kişisel verilerinizi, bizlere

açıklamanıza konu olan talebinize göre; kanundan doğan hak ve yükümlülüklerin

yerine getirilmesi, İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, Mal ve hizmet

alım ve satım, İhale işlemlerinin yürütülmesi, Ödeme ve hakkedişlerin alınması,

Mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Yetkili kişi ve

kurumlara bilgi verilmesi, Hukuk, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,

Talep ve şikayetlerin takibi, İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, Bilgi

güvenliği ve erişim yetkilerinin yürütülmesi, Şirketin çalışmaları, projeleri

ve sair konularda bilgilendirme yapılması, Reklam ve kampanyalar yapılması,

Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, Fiziksel mekan güvenliğinin

temini amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen

kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

 

 2.       Kişisel Veri Toplamanın Şartları

 

CevahirBeton; Kanunlarda açıkça öngörülmesi, Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını

açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan

kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğününkoru nması için zorunlu olması, Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudandoğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerinişlenmesinin gerekli olması, Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünüyerine getirebilmesi için zorunlu olması, Veri sahibinin kendisi tarafındanalenil eştirilmiş olması, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması içinveri işlemenin zorunlu olması, Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar


vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin


zorunlu hallerinde kişisel verilerinizi açık rıza olmaksızın işleyebilir. Özel


nitelikli kişisel veriler, kanunda öngörülen haller dışında ilgili kişinin açık


rızası gerekmektedir.


 3.       İşlenen Kişisel Verilerin Aktarılması


 Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda

belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, gerçek ve özel hukuk

tüzel kişilerine, iş ortakları ve hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu

kurumları ve kişilere, 6698 sayılı Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel

veri işleme şartları çerçevesinde;

 

§ Ticari faaliyetlerimizin yerine getirilebilmesi ve

sürekliliğin sağlanabilmesi amacıyla hissedar, iş ortaklarımız ve ana yüklenicifirmalara,§ Ürün ve hizmetlerin sağlanabilmesi amacıyla

tedarikçilerimize,