KİŞİSELVERİ SAHİBİ BAŞVURUSUNA İLİŞKİN BİLGİLER

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m.11 kapsamında;

 

§  Kişisel veri işlenip işlenmediğini

öğrenme,

§  Kişisel verileri işlenmişse buna

ilişkin bilgi talep etme,

§  Kişisel verilerin işlenme amacını ve

bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

§  Yurt içinde veya yurt dışında

kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

§  Kişisel verilerin eksik veya yanlış

işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

§  KVKK m.7 çerçevesinde kişisel

verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

§  Kişisel verilere ilişkin işlemlerin,

kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

§  İşlenen verilerin münhasıran

otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi

aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

§  Kişisel verilerin kanuna aykırı

olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep

etme, haklarına sahiptir.

 

Kişisel

veri sahibi ilgili kişiye tanınan haklara ilişkin olarak veri sorumlusu olan

Şirketimize yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin

Korunması Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi

gerekmektedir. Bu kapsamda Şirketimize yapılacak başvuruların, işbu formun

çıktısı alınarak doldurulması, imzalanması ve varsa bilgi ve belgelerin

eklenmesi ile;

 

§  İlgili kişi tarafından bizzat başvuru,

 

§  Noter vasıtasıyla şirket adresine

(Yeniköy Mahallesi Yalı Caddesi Karamehmetoğlu İşhanı No: 23/205 Merkez/Rize)

tebligat,

 

§  Güvenli elektronik imza ile

şirketin kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine cevahirbeton@hs01.kep.tr veya

sistemimizde kayıtlı e-posta adresiniz aracılığıyla iletisim@cevahirbeton.com e-posta yoluyla tarafımıza

iletilmesi gerekmektedir.

 

Şirketimize

iletmiş olduğunuz başvurular; en geç otuz gün içinde ücretsiz

olarak sonuçlandırılacak olup, ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda ilgili

mevzuat kapsamında belirlenen tutarlarda ücret talep edilebilecektir.  Yasal sürenin başlayabilmesi için ilgili kişiler tarafından

yapılan talepler yazılı veya Kurul’un belirlediği diğer yöntemlerle, veri

sahibinin kimliğini teyit ve tevsik edici belgelerde eklenmek suretiyle veri

sorumlusuna iletilmelidir. Talebinizin değerlendirilmesi kapsamında ek bilgiye ihtiyaç duyulması

halinde sizinle iletişim kurabilecektir.

 

Başvuru sahibi tarafından yapılan talepler veri sorumlusu

temsilcisi tarafından kabul veya gerekçesi açıklanarak reddedilir ve formda

talep edilen şekilde cevap bildirilir. Başvurunun kabul edilmesi halinde

Cevahir Beton tarafından gereği yerine getirilir ve Şirketimizin hatasından

kaynaklanması halinde alınan ücret ilgili kişiye iade edilir.

 

Başvurunun

Cevahir Beton tarafından reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya

süresinde cevap verilmemesi hallerinde; ilgili kişinin cevabı öğrendiği tarihten

itibaren 30 gün ve her durumda başvuru tarihinden itibaren 60 gün içinde

Kurul’a şikâyette bulunma hakkı bulunmaktadır.

 

 

KİŞİSEL

VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

 

(6698

Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m.11 ve m.13 Kapsamında

Hazırlanmıştır)

 

1.     

BAŞVURU SAHİBİNİN BİLGİLERİ

 


ADI SOYADI


 


TC KİMLİK NO


 


İLETİŞİM NUMARASI


 


E-POSTA


 


ADRES


 


 

2.     

BAŞVURU SAHİBİNİN ŞİRKETİMİZLE OLAN İLİŞKİSİ

☐ Çalışan     ☐ Çalışan Adayı     ☐ Müşteri    ☐ Ziyaretçi     ☐ İş ortağı     ☐ Hissedar

☐ Diğer (Açıklayınız) ……………………………………………………......................

 

3.     

BAŞVURU SAHİBİNİN KVKK KAPSAMINDAKİ TALEBİ (Detaylı

Açıklayınız)

………………………………………………………………………………………….......

………………………………………………………………………………………….......

………………………………………………………………………………………….......

………………………………………………………………………………………….......

………………………………………………………………………………………….......

………………………………………………………………………………………….......

………………………………………………………………………………………….......

………………………………………………………………………………………….......

 

4.      BAŞVURU SAHİBİNİN TERCİH ETTİĞİ YANIT

YÖNTEMİ☐ Bildirilen adrese posta yoluyla gönderilmesi

☐ Bildirilen E-posta adresine gönderilmesi

☐ Bizzat veya vekaleten (noter tasdikli

vekalet ile) elden teslim alınması        

 

 

                                                                                              BAŞVURU SAHİBİ