KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK POLİTİKASI

 

Cevahir Hazır Beton Mıcır San.ve Tic. Ltd. Şti. (Cevahir

Beton veya Şirket) olarak, ticari faaliyetlerimiz sürdürürken, başta Anayasa ve

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) olmak üzere ilgili

mevzuata uygun olarak kişisel verilerin işlenmesine, korunmasına ve bu

çerçevede diğer yükümlülüklerimizin yerine getirilmesine önem vermekteyiz.

 

1.     AMAÇ İş bu politika, Cevahir Beton tarafından; kişisel

verilerin işlenmesi, kullanılması, aktarılması ile diğer yükümlülüklerine

ilişkin bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

 

2.     KAPSAM İş bu politika, Cevahir Beton çalışan ve çalışan

adaylarını, hissedar ve yetkililerini, müşterilerini, iş ortakları ve

tedarikçilerini, ziyaretçilerini ve Şirket ile ilişki içinde bulunan ve kişisel

verileri işlenen diğer tüm gerçek kişileri kapsamaktadır.

 

3.     TANIMLAR Kişisel veri                        :

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

 

Özel nitelikli kişisel veri   : Kişilerin ırkı, etnik kökeni,

siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve

kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza

mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik

veriyi,

 

İlgili kişi                            :

Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

 

Kişisel veri işlenmesi        : Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan

ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik

olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi,

değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması,

elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının

engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

 

Açık rıza                           :

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle

açıklanan rızayı,

 

Veri sorumlusu                :

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt

sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel

kişiyi, ifade eder.

 

Veri işleyen                       :

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen

gerçek veya tüzel kişiyi,

 

Kurum                              : Kişisel Verileri Koruma

Kurumunu,

 

Kurul                                : Kişisel Verileri Koruma

Kurulunu,

 

 

4.      KİŞİSEL

VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN GENEL İLKE VE ŞARTLAR

 

A.    Genel

İlkeler

 

KVKK m.4 kapsamında; veri

sorumlusu olan şirketimiz ve yetkilendirilen kişiler; kişisel verileri ancak

KVKK’da ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işleyebilir

ve kişisel verilerin işlenmesinde;

 

§  Hukuka

ve dürüstlük kurallarına uygun olma,

§  Doğru

ve gerektiğinde güncel olma

§  Belirli,

açık ve meşru amaçlar için işlenme,

§  İşlendikleri

amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,

§  İlgili

mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar

muhafaza edilme ilkelerine uymakla yükümlüdür.

 

B.     Kişisel

Verilerin İşlenme Şartları

 

KVKK m.5 kapsamında; Cevahir Beton, ancak

aşağıda belirtilen durumlarda kişisel verilerinizi açık rıza olmaksızın

işleyebilir;

 

§  Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

§  Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını

açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan

kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün


korunması için zorunlu olması,


§  Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan


doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin


işlenmesinin gerekli olması,


§  Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine


getirebilmesi için zorunlu olması,


§  Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş


olması,


§  Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için


veri işlemenin zorunlu olması,


§  Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar

vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin

zorunlu olması.

 

Veri sahiplerinin özel nitelikli

kişisel verilerin işlenmesinde, kanunda öngörülen haller dışında ilgili kişinin

açık rızası gerekmektedir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel

veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis,

tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının

planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan

kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası

aranmaksızın işlenebilir.

 

 

The point o5.     

VERİ İŞLEME AMAÇLARIMIZ

 

Cevahir Beton,

ticari faaliyetlerin yürütülmesi esnasında kişisel verilerinizi kanundan doğan

hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile sözleşmenin ifası için gerekli

olması sebebiyle işlemektedir. Bununla birlikte Şirketimizin, her bir grup veriyi

işleme amaçları detaylı şekilde VERBİS sisteminde kamuya açık şekilde kayıtlı

olup, aşağıda sıralanmıştır;

 

§  İş

faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi,

§  Mal

ve hizmet üretimi alım ve satım, pazarlama işlerinin yürütülmesi,

§  Çalışan

adaylarının değerlendirilmesi,

§  Sözleşmeler

ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

§  Yetkili

kişi ve kurumlara bilgi verilmesi,

§  İş

sağlığı ve güvenliği ile acil durum yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesi,

§  Yönetim

ve insan kaynakları süreçlerinin planlanması,

§  Ücret

politikasının yürütülmesi,

§  Hukuk,

finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,

§  Talep

ve şikayetlerin takibi,

§  Bilgi

güvenliği ve erişim yetkilerinin yürütülmesi,

§  Saklama

ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,

§  Fiziksel

mekan güvenliğinin temini

 

6.      HUKUKİ

YÜKÜMLÜLÜKLERİMİZ

 

A.    Aydınlatma

Yükümlülüğü

 

KVKK m.10 kapsamında, veri

sorumlusu olan şirketimiz ve yetkilendirilen kişiler; kişisel verilerin elde

edilmesi sırasında;

 

§  Veri

sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,

§  Kişisel

verilerin hangi amaçla işleneceği,

§  İşlenen

kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,

§  Kişisel

veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,

§  İlgili

kişinin KVKK m.11’de sayılan hakları, konusunda bilgi vermekle yükümlüdür.

 

B.     Veri

Güvenliğine İlişkin Yükümlülükler

 

KVKK m.12 kapsamında, veri sorumlusu olan şirketimiz ve

yetkilendirilen kişiler;

 

§  Kişisel

verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,

§  Kişisel

verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,

§  Kişisel

verilerin muhafazasını sağlamak, amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye

yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak,

§  Veri

işleyenin bu yükümlülüklere uymasını sağlamak,

§  Şirket

içinde KVKK hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri

yapmak veya yaptırmak,

§  Sözleşme

süresi ve sonrasında işlenen kişisel verileri KVKK’ya aykırı kullanmamak ve

başkasına açıklamamak,

§  İşlenen

kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi

hâlinde, bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirmekle yükümlüdür.

 

C.    Bilgilendirme

Yükümlülüğü

 

KVKK m.11 kapsamında; veri

sorumlusu olan Şirketimiz, ilgili kişinin (Veri Sahibinin);

 

§  Kişisel

veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

§  Kişisel

verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

§  Kişisel

verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını

öğrenme,

§  Yurt

içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

§  Kişisel

verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini

isteme,

§  Kanunda

öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok

edilmesini isteme,

§  Düzeltme

veya silme, yok etme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü

kişilere bildirilmesini isteme,

§  İşlenen

verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle

kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

§  Kişisel

verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde

zararın giderilmesini talep etme, hakları kapsamında bilgi/belge vermekle

yükümlüdür.

§  Şirket,

KVKK m. 13 kapsamında ilgili kişinin kanunun uygulanması ile ilgili

taleplerini, talebin niteliğine göre en geç 30 gün içinde mevzuat hükümleri

saklı kalmak üzere ücretsiz olarak sonuçlandırmakla yükümlüdür. Başvuruya

ilişkin olarak;

 

Yasal sürenin başlayabilmesi için ilgili

kişiler tarafından yapılan talepler yazılı veya Kurul’un belirlediği diğer

yöntemlerle, veri sahibinin kimliğini teyit ve tevsik edici belgelerde eklenmek

suretiyle veri sorumlusuna iletilmelidir.

İlgili kişi tarafından yapılacak başvuru

sırasında ilgilinin hangi hakkını kullandığını açıkça belirtmesi ve varsa bilgi

ve belgeleri ile dilekçe ile şirket adresimize (Yeniköy Mahallesi Yalı

Caddesi Karamehmetoğlu İşhanı No: 23/205 Merkez/Rize) bizzat teslim edebilir,

noter kanalıyla gönderebilir, kayıtlı elektronik postamız (cevahirbeton@hs01.kep.tr) veya

sistemimizde kayıtlı e-posta adresiniz ile iletisim@cevahirbeton.com adresine

iletebilirsiniz.

İlgili kişi tarafından yapılan talepler veri

sorumlusu temsilcisi tarafından kabul veya gerekçesi açıklanarak reddedilir ve

yazılı veya elektronik ortamda cevap bildirilir. Başvurunun kabul edilmesi

halinde Şirketimiz tarafından gereği yerine getirilir ve Şirketimizin

hatasından kaynaklanması halinde alınan ücret ilgili kişiye iade edilir.

Kişisel verilerinin işlenmesi/ değiştirilmesi/ silinmesi talebine ilişkin bazı

durumlarda hukuki yükümlülüklerden dolayı veya KVKK’nın 5. ve 6. maddeleri

uyarınca belirlenmiş diğer nedenler doğrultusunda talebe olumlu yanıt

verilmemektedir. Bu durumda verilecek ret cevabında sebepleri

gerekçelendirilerek hukuki dayanağı bildirilecektir.

Başvurunun Cevahir Beton tarafından

reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde cevap

verilmemesi hallerinde; ilgili kişinin cevabı öğrendiği tarihten itibaren 30

gün ve her durumda başvuru tarihinden itibaren 60 gün içinde Kurul’a şikâyette

bulunma hakkı bulunmaktadır.

 

D.   

Veri Sorumluları Siciline Kayıt Olma Yükümlülüğü

 

KVKK m.16 kapsamında, veri

sorumlusu olan şirketimiz;

 

§  Kurulun

gözetiminde, Başkanlık tarafından kamuya açık olan Veri Sorumluları Siciline

(VERBİS veya Sistem) kayıt olmak,

§  Sisteme

kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, veri konusu kişi grubu ve grupları

ile bu kişilere ait veri kategorileri, kişisel verilerin aktarılabileceği alıcı

veya alıcı grupları, varsa yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri,

kişisel veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirler ve kişisel verilerin

işlendikleri amaç için gerekli olan azami sürelere ilişkin bilgi kaydı yapmak,

§  Sisteme

girilen bilgilerde meydana gelen değişiklikler derhâl Başkanlığa bildirmek

zorundadır.

 

7.     

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI VE AMAÇLARI

 

KVKK m.8 kapsamında, veri sorumlusu olan şirketimiz;

 

§  KVKK

ve ilgili mevzuatta sayılan haller dışında kişisel verileriniz, ilgili kişinin

açık rızası olmaksızın aktarmamaktadır.

 

§  Cevahir

Beton, kişisel verilerinizi yurtdışına aktarmamaktadır.

 

§  Kişisel

verileriniz, Cevahir Beton hissedarları ve iş ortakları ile yetkili kamu kurum

ve kuruluşlarıyla kanun ve sözleşmeden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi

amacıyla paylaşılmaktadır.

 

§  Bununla

birlikte; iş sözleşmesinden ve kanundan doğan yükümlülüklerimizi yerine

getirmek üzere ve sadece bu amaçla sınırlı olarak; sözleşme yaptığımız gerçek

ve tüzel kişilerle veri paylaşımı yapılmaktadır. Amaçla sınırlı olarak

paylaşılan kişisel verileriniz yapılan gizlilik sözleşmeleri kapsamında veri

işleyenler tarafından kanuna uygun olarak kullanılmaktadır. Bu kapsamda; Mali

Müşavir, avukat, İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi, Kargo şirketleri, Bankalar ve

Bireysel Emeklilik Şirketi ile Taşımacılık ve Transfer şirketleri ile veri

tabanı ve bulut vb. hizmet sunan şirketlerle paylaşılabilmektedir.

 

Cevahir Beton; internet sitesini

ziyaretinize ilişkin kişisel verilerinizi ve gezinme bilgileriniz gibi trafik

bilgilerinizi; güvenliğiniz ve Şirketimizin ilgili mevzuat kapsamındaki

yükümlülüklerinin ifası amacıyla yasal olarak bu bilgileri kanunen talep etmeye

yetkili olan kamu kurum ve kuruluşlar ile paylaşabilecektir. İnternet sitemize

ilişkin KVK politikamız http://cevahirbeton.com/index.html

web adresinde mevcuttur.

 

8.      CCTV

ARACILIĞIYLA GÖRÜNTÜ KAYITLARININ İŞLENMESİ

 

§  Cevahir

Beton, şirket merkezi ve eklentilerinde, video kayıt sistemi kullanmaktadır.

Güvenlik kameraları 7 gün ve 24 saat boyunca kayıt yapmakta ve şirket

bünyesinde bulunan kayıt cihazları vasıtasıyla saklanmaktadır.

 

§  Video

kayıt sistemi, güvenlik politikası gereği yalnızca bina ve tesislerin

güvenliğinin sağlanması, bina ve tesislere yapılan girişlerin kontrolü amacıyla

yürütmektedir.

 

§  Dijital

ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara yalnızca yetkili kişilerin

erişimi bulunmakta olup gizlilik sözleşmesi gereği yetkili kişiler kayıtların

gizliliğini korumayı ve ancak amacı doğrultusunda kullanmayı taahhüt eder. Elde

edilen veriler kanunen veya sözleşmeyle yetkili kişi veya kurumlar hariç olmak

üzere 3. kişilere aktarılmamaktadır.

 

§  Kayıtlar,

1 ay süreyle muhafaza edilmekte, bu süresinin sonunda kayıtlar otomatik olarak

kalıcı şekilde silinmektedir.

 

9.      POLİTİKA’NIN

SAKLANMASI VE GÜNCELLENMESİ

 

Cevahir Beton,

Kanunda yapılan değişiklikler nedeniyle, Kurum kararları uyarınca ya da

sektördeki ya da bilişim alanındaki gelişmeler doğrultusunda KVK

Politikalarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. İşbu Politikada yapılan

değişiklikler derhal metne işlenir ve değişikliklere ilişkin açıklamalar

politikanın sonunda açıklanır.